Menu

Piri Reis Denizcilik Derneği Tüzüğü

BÖLÜM - 1: DERNEĞİN ADI ve MERKEZİ

Madde-1: Kuruluş

a ) Derneğin adı: Piri Reis Denizcilik ve Spor Kulübü Derneği

b ) Derneğin merkezi: Atatürk Caddesi No:150 Kat : 1 PASAPORT/İZMİR 35211

Derneğin şubesi yoktur.

c) Derneğin renkleri Lacivert - Beyaz'dır.

Piri Reis Denizcilik ve Spor Kulübü Derneği; Demokrat, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, hiç bir siyasi ve şahsi menfaat gözetmeyen, deniz ve doğa tutkunu, dünyanın nimetlerinin bizlere çocuklarımıza iletilmek üzere emanet edildiğine inanan, saygın bireylerden oluşur. kulüp

BÖLÜM - 2: DERNEĞİN AMACI

Madde-2: Piri Reis Denizcilik ve Spor Kulübü Derneği'nin amacı; deniz ve doğa severleri bir araya toplamak, bilgi birikimini artırmak ve yaymak, uygulamalı deniz eğitimleri ve geziler düzenleyerek, dernek üyelerinin konusuyla ilgili bilgi ve tecrübe kazanmasını sağlamak,

üyeler arasındaki sosyal ve kültürel dayanışmayı kuvvetlendirmek, Yelken ve diğer su sporları ile ilgili spor kulübü kurmak, yarışlar düzenlemek , ulusal ve uluslar arası yapılan yelken ve diğer su sporları yarışlarına katılmak için sporcu yetiştirmek ve gençlerin boş zamanlarında yelken ve diğer su sporları ile ilgilenmesini sağlamak, bu konuda eğitimler vermek ve uygulamalarını yapmaktır.

Dernek, 5253 sayılı Dernekler Kanunun 14'ncü maddesinde belirtilen Gençlik ve Spor kulübü olarak ,GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR KULÜPLERİ YÖNETMELİĞİ e uygun ve bu yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterir.

Madde-3: Denizcilik kültür ve altyapısının oluşumu ve gelişimini sağlamak, mevcut kültür ve altyapıya katkıda bulunmak, amatör denizcilik uğraşısının ve eğitiminin yaygınlaşması ve gelişmesine katkıda bulunmak, amatör denizcilerin deniz bilgi ve kültürü konularında ilişki kurmalarını, işbirliği oluşturmalarını ve yardımlaşmalarını sağlamak, istekli kurum ve kuruluşlar ile kişilere denizcilik ile ilgili eğitim ve kurslar vermek, danışmanlık yapmak.

Madde-4: Denizlerin doğal yapısı ve çevresinin korunması için gerekli önlemleri araştırmak, bu konuda bilimsel faaliyet göstermek, mevcut bilimsel amaçlı faaliyetlere katılmak, bu konuda faaliyet gösteren yerli ya da yabancı, özel hukuk ya da kamu hukuku tüzel kişilikleri, kurum ve kuruluşları ile yasal sınırlar dahilinde işbirliğinde bulunmak.

BÖLÜM - 3: FAALİYET KONULARI

Madde-5: Bir Gençlik ve spor denizcilik derneği kulübü olan Piri Reis Denizcilik ve Spor Kulübü Derneği; amatör denizciliğin, yelkenciliğin, yatçılığın ve diğer su sporlarının gelişmesi için her ortamda ve her platformda çalışma yapar. Deniz sporlarını destekler. Topluma doğa, deniz, tekne ve su sporları sevgisi aşılamak için çalışmalar yapar. Yelken ve diğer su sporlarına yarışmalarına katılmak için sporcu yetiştirir. Gençliğin boş zamanlarını yelkencilik ve diğer su sporları faaliyetleri ile geçirmesi ve bilgilendirilmesi için çalışmalar yapar.

Madde-6: Uygun görülecek zamanlarda düzenleyeceği sohbet toplantılarında, genel denizcilik konuları ve yeni gelişmelerle ilgili üyelerine bilgi iletir. Bahar ve yaz aylarında, üyelerin tekneleri ile ve/veya kiralanacak teknelerle, uygulamalı deniz eğitimleri ve geziler düzenler.

Madde-7: Faaliyet konusu paralellik gösteren dernek, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda; diğer derneklerle veya vakıf, sendika, meslek, ticaret, sanayi odaları ve benzeri kurum ve kuruluşları ile, sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturabilir.

Madde-8: Denizcilik örf ve ananelerinin öğretilmesi, profesyonel denizcilerin bilgi düzeylerinin artırılması için eğitim programları düzenler.

Madde-9: Uygulamalı ve kuramsal deniz eğitimi amaçlı ve turistik amaçlı seyrüsefer için gemi kiralar, satın alır, işletir ve bu çerçevede derneğe gelir kaynakları temin eder.

Madde-10: Yurtiçi ve/veya yurtdışı limanlar arasında, spor ve/veya eğitim amaçlı seyrüsefer, yarış ve organizasyonlar düzenler, düzenlenmiş olanlara katılır.

Madde-11: Dernek kütüphanesi ve dokümantasyon merkezi kurar. Dokümantasyon merkezi aracılığıyla, yayıncılık etkinliklerini yürütür. Bu kapsamda ilan, broşür, dergi, kitap, basın bülteni, gazete yayınlar. Konusu ile ilgili kitapların basım ve yayım işlerine destek olur. Kuruluştan itibaren, üyeleri bilgilendirmek amacıyla bülten basımı başlatılır.

Madde-12: Üyelerin bir araya gelebilmeleri ve ortak çalışma yapabilmeleri için gerekli olan her türlü çalışmayı yapar. Dernek amacını gerçekleştirmek için, yasal izinler almak koşulu ile lokal, sosyal ve kültürel tesisler, eğitim tesisleri veya iktisadi işletmeler kurabilir. Bu tesisleri donatır ve tefriş eder, işletir. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın alabilir. Bunları; satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etme işlerini yapabilir.

Madde-13: Uğraş alanlarıyla ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışında kurs, toplantı, seminer, sempozyum ve kongreler ile fuarlar düzenler, düzenlenmiş olanlara katılır. Katılımcı gönderir. Amacın gerçekleştirilmesi için genel kurul kararı ve Gerekli izinler alınarak; vakıf kurma, federasyon kurma veya kurulu bir federasyona katılabilir. Derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurabilir. Uluslararası faaliyette bulunabilir, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olabilir. Bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapabilir. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilikler açabilir.

Madde-14: Bölgemizde deniz müzesi kurulması çalışmalarını yapar. Mevcut çalışmalara destek olur. Çalışma guruplarına katılır.

Madde-15: Denizcilik ve yatçılıkla ilgili istatistiki ve tarihi bilgiler toplar, değerlendirir ve yayınlar.

Madde-16: Başta gemi maketçiliği olmak üzere, denizcilik kültürünün ve sanatının geliştirilmesi ve desteklenmesi yönünde çalışmalar yapar, yapılan çalışmalara destek olur.

Madde-17: Denizcilik kültürünün geliştirilmesi, genç nesillere sevdirilmesi için, İlköğretim okullarından başlayarak gençlere yönelik programlar hazırlar. Gösteri, seminer, deniz gezileri düzenler. Gençlere yönelik ücretsiz yelken eğitimi verilebilmesi için olanaklar hazırlar. Denizcilik konularında eğitim yapmak isteyen ve imkanı bulunmayan öğrencilere burs verir.

Madde-18: Elde edilen nakdi ve ayni değerleri, genel kurul kararı ile amaca yönelik diğer kişi kurum ve kuruluşlara bağış yapabilir.

Madde-19: Denizlerin, deniz canlılarının ve doğanın temiz kalması, korunması için çalışmalar yapar. Her platformda girişimlerde bulunur. Ağaçlandırma, yeşillendirme, temizleme çalışmaları yapar ve bu çalışmaların yapılması için destek olur

Madde-20: Kuruluşu takiben, web sayfası düzenler, üyeler ve yerli / yabancı derneklerle elektronik ortamda ilişkiler devamlı sürdürülür.

Madde-21: Derneğe katkı sağlamak üzere, Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, amaçlarına uygun iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurabilir ve işletebilir. Kurulmuş olanlara katılabilir. Ortaklık tesis eder. Şirket ve diğer iktisadi işletmelere ortak olabilir. ( Marina ve çekek yeri işletmeciliği, yat malzeme imalat, bakım, onarım vb. )

Madde-22: Faaliyetleri geliştirmek üzere, geçici ve sürekli faaliyet kolları oluşturulur.

Madde-23: Derneğe gelir elde etmek amacı ile, her türlü toplantı, seminer, konferans, sergi, basım ve yayım faaliyetleri, gezi düzenlenir. Bu amaçla, ileri aşamada, mali ve ticari mevzuat hükümleri yerine getirilmek şartıyla, derneğin büyümesine ve maddi yönden güçlenmesine bağlı olarak, denizcilik konusu ile ilgili, tekne dahil her türlü malzemenin alım ve satışını yapan / aracılık eden iktisadi bir işletme haline getirilebilir.

Benzeri faaliyetlerde bulunur.

BÖLÜM - 4: ÜYELİK

Madde-24: Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, on sekiz yaşını bitirmiş bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden tüm doğa ve deniz severler derneğe üye olabilirler.

Tüzel kişilik olarak da Derneğe üye olunabilir.

Madde-25: Dernek üyeliğine müracaat edecek olan katılımcılar için, Yönetim Kurulunun kararı esas olup; Yönetim Kurulu üyelik başvurusunu kabul edip etmemekte serbesttir. Derneğe üye olmak isteyen kişiler, giriş formunu doldurur. Yönetim Kurulu'nun bu konu ile ilgili kararı, başvuru tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde üyelik için başvuruda bulunan kişiye yazılı olarak bildirilir.

Madde-26: Üye aidatları

Üyelik giriş aidatı, yıllık aidat miktarları ve ödenme şekilleri genel kurul tarafından belirlenir.

Madde-27: Üyelerin hakları:

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı yoktur. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır ve üye oyunu bizzat kullanır

Madde-28: Üyeliğin sona ermesi:

a)Üyelikten çıkma:

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

b) Üyelikten çıkarılma:

1- Derneğin amacı ile ilgili faaliyetlere geçerli bir nedeni ve bildirimi olmaksızın sürekli olarak katılmayan ve taahhütlerini yerine getirmeyenler,

2- Dernek disiplinini, üyeler arası ilişki ve işbirliğini bozanlar,

3- Derneğin Bölüm-1'de belirtilen amaçları ile Bölüm-2'de belirtilen ilkelerine uymayan çalışmalarda bulunanlar,

4- Yönetim Kurulu kararlarına uymayanlar,

5- TC kanunlarında yazılı haysiyet kırıcı, genel ahlaka aykırı, yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyenler, 5253 sayılı dernekler kanununda gösterilen suçlardan mahkum olanlar

Yönetim Kurulunun kararı ve / veya genel kurulun onayı ile, üyelikten ihraç işlemi gerçekleştirilir.

Üyelikten çıkma veya çıkarılma kararının kesinleştiği tarihe kadar aidat, giderlere katılma payı ve diğer borçlarını ödemek zorundadır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, dernek malvarlığında hak iddia edemez.

BÖLÜM - 5: DERNEĞİN ORGANLARI

Derneğin esas organları; Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu'dur Dernek başka organlar da kurabilir, ancak bu organlara genel kurul ve denetleme kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

Madde-29: Genel Kurul:

a) Olağan Genel Kurul: Olağan genel kurul, iki yılda bir Ocak ayı içinde toplanır. Yetkili organlarını seçer ve yetkilerini belirler.

b) Olağanüstü Genel Kurul: Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü durumlarda veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı olarak isteği üzerine toplanır. Genel kurul, toplantıya yönetim kurulunca çağırılır. Tüm üyelerin Genel Kurula katılma hakkı mevcuttur. Denetleme Kurulunun veya Dernek Üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteminde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine, mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak; dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Olağanüstü genel kurulun ilk toplantısında çoğunluk sağlanamaz ise, Madde-30'da belirtilen esaslara uygun olarak, üyeler 2. toplantıya çağrılır.

Madde-30: Genel Kurul toplantısının düzenlenmesi, çağrı usulü ve yöntemi:

a- Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. (Üyeler derneğe olan borçlarını ve önceki yılki aidatlarını ödemeden oylamaya katılamazlar. Oy hakları yoktur.) Genel kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek veya yazılı bildirim ya da elektronik posta, GSM'lere mesaj göndermek ve dernek web sitesinde ilan etme yolu ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

b- Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle "a" şıkkındaki yöntemlerle üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz

c- Toplantı Yeri: Genel kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulunca tespit ve ilan edilen yerde yapılır.

d- Toplantı Yeter Sayısı: Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır, çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

e- Toplantının Yapılış usulü: Dernek genel kurul toplantıları, ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Genel Kurul toplantısının yapılabilmesi için gerekli çoğunluk sağlanmış ise, durum bir tutanak ile tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ve yazman seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Yazmanlar toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

f- Genel Kurul'da görüşülecek Konular: Genel kurul toplantısında, yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Madde-31: Genel Kurulun yetki ve görevleri:

Aşağıda yazılı olan hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

a- Dernek organlarının seçilmesi

b- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi

c- Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi.

d- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.

e- Yönetim kurulunun harcama yetki sınırının tayin edilmesi.

f- Oluşturulan diğer kurul ve çalışma gurup raporlarının görüşülmesi ve uygulama için yönetim kuruluna yetki verilmesi.

g- Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki vermesi.

h- Derneğin federasyona katılması veya ayrılması

i- Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması.

j- Derneğin feshedilmesi

k- Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirlenen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

l- Yönetim kurulunca dernekten ihracına karar verilen üyelerin durumunun görüşülüp, karara bağlanması.

m-Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir, dernek organlarını seçer, ve derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür. Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Madde-32: Yönetim Kurulunun teşkili: Yönetim kurulu, dernek üyeleri arasından Genel Kurulca gizli oy, açık tasnifle iki yıl için seçilir. Yedi asil ve beş yedek üyeden oluşur. Genel kurulun ve mevzuatın verdiği yetkiye göre görevini yapar. Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısını takiben, beş gün içinde ilk toplantısını yapar. Yönetim kurul başkanı, Başkan yardımcısı, Genel sekreteri ve Sayman üyeyi seçer. Yönetim kurulunun, asil üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde, yedek üyelerden en fazla oy alanın göreve çağrılması zorunludur. Yedek üyelerin eşit oy alması halinde, yönetim kurulunca kura çekilir. Tüm yedek üyelerin çağrılmasına rağmen, Yönetim Kurulu salt çoğunluğu sağlanamıyor ise ve Yönetim Kurulunun görev süresinin dolmasına dört aydan fazla süre var ise, Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılır.

Madde-33: Yönetim kurulu toplantısı ve karar yeter sayısı: Yönetim kurulu, en az ayda bir defa toplanır. Ayrıca başkan gerekli gördüğü zaman, Olağanüstü Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Görüşme, kurul üyelerinin yarıdan bir fazlasıyla açılır ve kararlar mevcudun çoğunluğuyla alınır. Gerektiğinde oylama gizli olarak yapılabilir. Oyların eşitliği halinde, başkanın ( olmadığı takdirde başkan vekilinin ) oyunun bulunduğu tarafa itibar edilir

Yönetim Kurulu toplantılarına haklı bir mazereti olmaksızın üst üste üç kez katılmayanların Yönetim Kurulu üyelikleri düşer, yerine yedek üyeler sırası ile çağırılır. Yönetim Kurulu toplantılarında kurul üyeleri dışındaki üyeler, ancak dinleyici sıfatıyla bulunabilirler.

Madde-34: Yönetim kurulunun görev ve yetkileri:

a- Derneği temsil eder veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki verir.

b- Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunar.

c- Genel kurulca verilen görevleri öncelikle yerine getirir.

d- Derneğin amaçlarına yönelik işlemleri planlamak ve gelişiminin sağlanması amacıyla, gerekli çalışma gurupları ve merkezler kurar, ilan eder, görevlendirir ve denetler.

e- Üye sayısını artırıcı ve ilişkileri kuvvetlendirici gayretlerde bulunur.

f- Genel kurulun verdiği yetkiye göre, taşınır ve taşınmaz malların alım, satım ve kiralanmasını yapar. Bina veya tesis inşa ettirir, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirir.

g- Gerekli personeli istihdam eder. Geçici veya süreli hizmet akitleri yapar.

i- Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirir.

j- Dernek tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapar.

k- Her yıl başında, sayman kasasında bulunabilecek nakit paranın üst limitini belirler.

l- Her yıl başında, yönetim kurul başkanının, tek başına yapabileceği harcama üst limiti belirler.

m- Dernek adına makbuz bastırarak, üyeliğe giriş aidatı, yıllık üyelik aidatı ve bağış kabul eder.

n- Ayni ve nakdi bağışları dernek amaç ve faaliyetleri doğrultusunda kullanır.

o- Derneğin gelişmesine bağlı olarak, dernek merkezi ve bağlı birimlerinde çalışacak personel kadrosunu işe alır.

p- Derneği temsil görevi yönetim kurulunca üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye verilebilir.

r-Dernek gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şubeler kurabilir. Şubeler, dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişi tarafından oluşturulacak olan kurucu yönetim kurulu tarafından kuruluş işlemleri yapılır. Şube kurucu yönetim kurulu, şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirine yazılı müracaatta bulunur. Kuruluşu takip eden üç ay içinde genel kurulunu yapar ve yetkili organlarını seçer. Şubeler merkez yönetim kurulunda üç kişi ile temsil edilir.

s-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlar, platform, federasyon ve üst birlikteliklere katılır. Genel kurul kararı ile ticari ve sanayi işletmeler kurar, işletir, işletilmesini denetler.

Madde-35: Denetleme kurulunun teşkili: Denetleme kurulu, Genel Kurulca seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. İki yıl için seçilir. Seçimi takip eden ilk beş gün içinde toplanır, Denetleme kurulu başkanı ve başkan yardımcısını seçer. Genel kurulun ve mevzuatın verdiği yetkiye göre çalışma programını düzenler, görevini yapar. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Madde-36: Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri:

a- Bu kurul, denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

b- Denetleme kurulunun talebi doğrultusunda, Yönetim kurulu tarafından, derneğin bütün defterleri, kayıtları, nakit ve mal mevcudu incelemeye sunulur.

c- Altı ayda bir, dernek faaliyetleri hakkında idari ve mali raporlar düzenleyerek, yönetim kuruluna sunar.

d- Yönetim kurulunun talep ettiği konularda, gerekli araştırmaları yapar ve rapor halinde sunar.

e- Gerekli durumlarda Yönetim Kurulu toplantısına katılır. Sadece söz hakkı vardır. Oy kullanamazlar.

Madde-37: Dernek organlarına üye seçim usulü: Yönetim ve denetim kurullarına, her üye birçok kez seçilebilir. Yönetim ve denetim kurullarının seçiminde, üyeler bizzat aday olabileceği gibi, diğer üyeler tarafından da önerilebilir. Adaylığı kabul edenlerin, verilecek olan görevleri yapmaya hazır oldukları varsayılır. Seçim; gizli oy açık tasnifle yapılır. Liste halinde oylamaya girilebilir. Bireyler veya liste halinde olamaya giriliyor ise listeler oylanır. Oy çokluğu esasına göre, Yönetim, Denetim kurulları ve yedekleri belirlenir. Seçilen kurullar, beş gün içinde toplantılarını yaparak, kurul içi görev dağılımı belirlenir ve duyurusu yapılır.

Madde-38: Bildirim Yükümlülüğü

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

a-Genel Kurul Sonuç Bildirimi: Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren "Genel Kurul Sonuç Bildirimi" ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir.

Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

b- Taşınmazların Bildirilmesi: Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde "Taşınmaz Mal Bildirimi"ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

c- Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi: Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda "Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi" iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

d- Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim: Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği "Proje Bildirimi"ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

e- Değişikliklerin Bildirilmesi: Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik "Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi"; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler "Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi" doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

BÖLÜM - 6 BAŞKAN, BAŞKAN YARDIMCISI, GENEL SEKRETER, SAYMAN,

Madde- 39

a- Başkan ve Başkan Yardımcısı: Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısı, dernek tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Bu sıfatla derneği resmi daireler, müesseseler ve mahkemeler nezdinde temsil eder. Genel Kurulda tespit edilen esaslara göre Yönetim Kurulu'nca alınan kararları uygular. Bütün yazışmaları sekreter ile, bütün gider evrakını, tahsilat makbuzlarını ve bankalardan para çekilmesine ilişkin belgeleri sayman ile birlikte imzalar. Harcamaların Yönetim Kurulu kararı gereğince yapılıp, yapılmadığını denetler. Yönetim kurulu başkanının izinli olması veya ayrılması durumunda, tüm yetki ve görevleri başkan yardımcısı yürütür.

b- Genel sekreter: Yönetim kurulu üyelerinden seçilir. Derneğin yazı işlerini yönetir. Dokümantasyon merkezinin başkanlığını yapar. Tüm defterlerin ve dosyaların tutulmasını sağlar. Dernek müdürü atandığı takdirde, tüm sorumluluk kendi üzerinde kalmak kaydı ile işlemlerin yürütülmesini denetler.

c- Sayman: Sayman, Yönetim kurulu üyelerinden seçilir. Derneğin hesap işlerini düzenler, muhasebe defterlerini işler, bütçeye ve Yönetim Kurulunun kararlarına göre harcamaları yapar, gelirleri tahsil eder, banka hesabına yatırır ve banka işlemlerini izler, demirbaş eşya kayıtlarını tutar, bilanço ve kesin hesap cetvellerini düzenler ve saklar. Kasadaki nakit paranın üst sınırı, her yıl başında yönetim kurulunca belirlenir. Bu miktarın üzerindeki kısmı, derneğin banka hesabına yatırılmasını sağlar. Banka çeklerini düzenler ve Yönetim kurulu başkanı ile birlikte imzalar. Dernek muhasebe müdürü atandığı takdirde, tüm sorumluluk kendi üzerinde kalmak kaydı ile işlemlerin yürütülmesini denetler.

d. Yürütme birimi : Genel sekreter ve genel sekretere bağlı ücretli ve fahri görevlilerden oluşan yürütme birimi, yönetim kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda kulüp hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamakla görevlendirilirler. Bu kişilerde kulüp üyesi olma şartı aranmaz; hizmet konularında bilgi, deneyim ve uzmanlıklarının bulunmasına dikkat edilir.

Yürütme biriminde hizmetlerin gerektirdiği ve kulüp imkanlarının elverdiği oranda Genel sekreter. Sayman. Doktor, sağlık personeli. Tesis yöneticisi, malzeme görevlisi. Spor direktörü. Genel kaptan. Kaptan. Teknik yönetici ve öğretici. Gençlik koordinatörü. Gençlik lideri, eğitmen. Yönetim Kurulunca istihdamı uygun görülen diğer personel. Ve görevliler bulunur

Yürütme biriminin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Genel sekreter; gençlik ve spor mevzuatı uyarınca ve yönetim kurulu kararları çerçevesinde, kulübün amaçladığı hizmet ve faaliyetler ile idari, mali ve teknik bütün hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkili olup yönetim kuruluna karşı sorumludur. Başkan adına yazışma işlerini yürütür. Yönetim kurulu toplantılarına katılır, kurulun raportörlük ve sekretarya görevlerini yapar.

b) Sayman; kulübün hesap, gelir ve gider işlemlerini yürütmekle görevli olup genel sekretere karşı sorumludur.

c) Doktor ve sağlık personeli; kulübün yönetim ve yürütme personeli ile faaliyetlere ve yarışmalara katılanların sağlık hizmetlerini yürütmekle görevli olup genel sekretere karşı sorumludur.

d) Tesis yöneticisi ve malzeme görevlisi; kulüp tesis ve malzemelerinin kulüp amaçlarına yönelik hizmet ve faaliyetlere hazır bulundurulması, güvenlik, bakım, onarım hizmetlerine ait iş ve işlemleri yürütmekle görevli olup, genel sekretere karşı sorumludur.

e) Spor direktörü; spor kulübünün faaliyet göstermeyi üstlendiği bütün dallarda eğitim ve yarışmalarla ilgili faaliyet ve hizmetleri yürütmekle görevli olup, genel sekretere karşı sorumludur.

f) Genel kaptan; kulübün taahhüt ettiği spor dallarının her biri için spor direktörü ile genel sekreterin ortak teklifi üzerine yönetim kurulu tarafından görevlendirilir. Genel kaptanı oldukları spor dalında eğitim çalışmalarına, yarışmalara ve benzeri faaliyetlere katılımın ve niteliğin artırılmasına yönelik hizmetleri yürütmekle görevli olup, spor direktörüne karşı sorumludur.

g) Kaptan; kaptanı olduğu spor dalı kategorilerinde eğitim çalışmalarına, yarışmalara ve benzeri faaliyetlere katılımın ve niteliğin artırılmasına yönelik hizmetleri yürütmekle görevli olup, faaliyette bulundukları spor dalının genel kaptanına karşı sorumludur.

h) Teknik yönetici ve öğretici; kulübün taahhüt ettiği spor dallarında öğreticilik ve eğiticilik hizmetlerini yerine getirmekle, sporcuların fizik ve moral yeteneklerini üst düzeyde tutmak ve geliştirmek için gerekli önlemleri almakla görevli olup, ilgili genel kaptana veya yönetim kurulunun tespit edeceği kişi veya kurula karşı sorumludur.

i) Gençlik koordinatörü; gençlik kulübünün faaliyet alanları çerçevesinde planlanan her türlü gençlik çalışmasını yürütmekle görevli olup genel sekretere karşı sorumludur.

j) Gençlik lideri ve eğitmen; sorumlu olduğu gençlik faaliyeti türünde çalışmaların sürdürülmesine, katılım ve niteliğin artırılmasına yönelik hizmetleri yürütmekle görevli olup, gençlik koordinatörüne karşı sorumludur.

BÖLÜM - 7: DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde-40: Derneğin gelirleri şunlardır:

a- Üye aidatları (Genel Kurulca belirlenen üyeliğe giriş ve yıllık aidat)

b- Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması, konferans ve amaçlar - faaliyet konuları bölümlerinde gösterilen sair faaliyetlerden sağlanan gelirler.

c- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

d- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

e- Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

f- Derneğin faaliyet konularından elde ettiği gelirler. .

g- Diğer gelirler

BÖLÜM - 8: GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

Madde-41: Dernek gelirleri;

(Dernekler Yönetmeliği EK- 17'de örneği bulunan) "Alındı Belgesi" ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13'te örneği buluna) "Gider Makbuzu" veya "Banka Dekontu" gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14'te örneği bulunan) "Ayni Yardım Teslim Belgesi" ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15'te örneği bulunan) "Ayni Bağış Alındı Belgesi" ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15'te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak "Alındı Belgeleri" (Dernekler Yönetmeliği EK- 17'de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19'da yer alan) "Yetki Belgesi" dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir."

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Madde-42: Giderler bütçe dahilinde ve Yönetim Kurulu kararıyla yapılır. Ancak özel hallerde ilk Yönetim Kurulu toplantısında onaylanmak koşulu ile hangi miktara kadar yönetim kurul başkanına yetki verileceği, her yılbaşında yönetim kurulunca belirlenir. İlk yıl için 100.000.000. (yüzmilyon) TL.'sına kadarki giderler için yönetim kurulu başkanı yetkilidir.

Masraflar fatura veya gider makbuzu karşılığı yapılır. Fatura alınması mümkün olmayan hallerde gider makbuzu düzenlenir. Gider makbuzlarının Sayman tarafından denetlenip, onaylanması gerekir. Nakdi yardımların ödünç olanları senet karşılığında, bağış olanları makbuz karşılığında kabul olunur.

Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyet alanları dahilinde kalmak şartıyla kamu kurum ve kuruluşlarına ve diğer derneklere yönetim kurulu kararı ile bağış yapabilir..

BÖLÜM - 9: DEFTER VE KAYITLAR

Madde-43: Dernek, aşağıda yazılı defterleri tutar,

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri'nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16'da belirtilen) "İşletme Hesabı Tablosu" düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Madde-44: İç Denetim; Dernekte iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

BÖLÜM - 10: TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde-45: Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi genel kurulundur. Tüzük değişikliği ancak gündemde yer almışsa veya hazır bulunan üyelerin en az 1/10 inin yazılı isteği üzerine gündeme alınmışsa, genel kurulda görüşülebilir. Tüzük değişikliğine karar verme yeter sayısı, ancak toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınabilir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınabilir. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

BÖLÜM -11: DERNEĞİN FESİH VE TASFİYESİ

Madde-46: Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin, en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun, fesih konusu görüşülebilir. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınabilir. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin feshi, yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir. Yönetim kurulunun gaybubeti durumunda, Genel kurulca fesih kararı verilmesi halinde, yine Genel Kurulca üç kişilik Tasfiye Kurulu bu iş için seçilerek görevlendirilir ve Derneğin tüm malvarlığı başkaca bir karar alınmadı ise, ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNA. Bırakılır.

BÖLÜM -12 GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ

Madde- 47: Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan her üye, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde; toplantıda hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir. Diğer organların kararlarına karşı, dernek içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz. Genel kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlar saklıdır.

BÖLÜM - 13: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde-48: Bu tüzükte bulunmayan hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır

Madde 49: Yönetim kurulu yedi asil, beş yedek üye olmak üzere toplam on iki kişiden oluşur. Yönetim kurulu isim listesi:

Adı ve Soyadı, Görevi, İkametgahı

Hasan CEYLAN Başkan Eğriliman Cad. 29/5 Özbek Köyü URLA İZMİR

B.Tuğba TÜRK Bşk. Yrd. Kazım Karabekir Cad. D:2 Bornova İZMİR

Celile Hale HAMUROĞLU Gen. Sek. 2016/1 Sok. Didim Apt. No:34 D:1 Bostanlı İZMİR

AYKUT KAYAR Sayman, 1456 Sk. No:35 Alsancak İZMİR

Bülent CİHANGİR Üye, 348 Sok. No:51/7 Altıntaş İZMİR

Birol FEDAİ Üye, Atıfbey Mahallesi Prof.Dr.Türkan Saylan Cad. Çiçek Apt. No:34 Kat:4 D:16/ İZMİR

Nüvit UYAR Üye, 99 Sok. No:6/8 Göztepe İZMİR

Ali Ulvi TUNALI Yedek Üye, 6344 sok 33/14 Bostanlı İZMİR

Levent ALPARSLAN Yedek Üye, 7447/14 Sk. Zübeyde Hanım Mah. Trio evleri F D:10 Örnekköy-Karşıyaka İZMİR

Ayşe BOZDAĞ Yedek Üye, İçmeler Mah. İtakent Cad. Umutköy Çiftlik Evleri No:30/54 Urla İZMİR

Bora SONUVAR Yedek Üye, 856 sok. No: 7/404 Asil Han 35250 Konak İZMİR

Nuri AYDIN Yedek Üye, Çelebi Mah. Müzeyyen SENAR Cad. 586 Sk. Gül Sitesi No:123 Güzelbahçe İZMİR

Madde-50: İş bu tüzük 14 bölüm ve 50 madde ve bir geçici maddeden ibaret olup; yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Değişiklikler 16.04.2015 tarihli olağanüstü Genel Kurul‘da yapılmıştır.

GEÇİCİ MADDE

Geçici Madde-1: Kurslarımızda ders veren eğitmenler üye olmaları halinde giriş ve ilk yıl için üye aidatı ödemezler. 08.03.2010

 

Hasan CEYLAN - Yönetim Kurulu Bşk.
B. Tuğba TÜRK - Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.
Hale DERE - Genel Sekreter
Aykut KAYAR - Sayman
Bülent CİHANGİR - Yönetim Kurulu Üyesi
Birol FEDAİ - Yönetim Kurulu Üyesi
Nüvit UYAR - Yönetim Kurulu Üyesi